Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije TA Studio

Splošni pogoji uporabe spletne poslovne rešitve TA Studio urejajo razmerja med imetnikom oziroma lastnikom avtorskih pravic spletne poslovne rešitve TA Studio na eni strani in uporabniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe spletne in mobilne rešitve za evidenco delovnega časa TA Studio (v nadaljevanju: Sistem TA Studio).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode spletne poslovne rešitve TA Studio je podjetje IN IN d.o.o., Ciril Metodova 38, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5382432000 (v nadaljevanju: ININ). Vsak uporabnik lahko uporablja Sistem TA Studio pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba Sistema TA Studio ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic ININ-a.

1  Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1.1 Uporabnik je fizična oseba, ki se v Sistemu TA Studio identificira z uporabniškim imenom in geslom ter drugimi s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja in sprejema te Splošne pogoje ter uporablja Sistem TA Studio v poslovne ali izobraževalne namene v imenu in/ali za račun lastne ali tujih Organizacij.

1.2 Licenca je pravica do uporabe Sistema TA Studio za enega sočasnega uporabnika glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence in ti Splošni pogoji.

1.3 Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij Sistema TA Studio in/ali števila sočasnih uporabnikov in/ali števila poslovnih enot.

1.4 Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene Licenčno pogodbo in se zaveže plačevati Licenčnino, kot je opredeljena v nadaljevanju.

1.5 Organizacija je poslovni subjekt, ki pri svojem poslovanju uporablja Sistem TA Studio.

1.6 Licenčna pogodba je pogodba, s katero ININ kot dajalec licence na Plačnika prenese Licenco.

1.7 Licenčnina je znesek, ki ga mora Plačnik plačevati za koriščenje licenc Sistema TA Studio.

1.8 Administrator Plačnika je Uporabnik, ki v imenu Plačnika izbere Vrsto licence, oziroma tisti Uporabnik, ki ga določi Plačnik.

1.10 Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in podjetjem ININ.

2  Avtorske pravice

2.1 Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na Sistemu TA Studio in izvorne kode Sistema TA Studio je ININ.

2.2 S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik in Plačnik pridobita pravico do uporabe Sistema TA Studio v skladu s Splošnimi pogoji in pogoji Licence.

3  Pogoji uporabnika

3.1 Uporabnik je dolžan pred uporabo Sistema TA Studio sprejeti Splošne pogoje.

3.2 Pred prvo uporabo Sistema TA Studio je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Strinjam se s pogoji uporabe spletne rešitve TA Studio.«.

3.3 Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Sistema TA Studio. Splošni pogoji se med trajanjem Licenčne pogodbe lahko spremenijo, o čemer bo Plačnik obveščen najmanj 30 dni vnaprej. Če se s spremembami Splošni pogojev ne strinja, ima pravico odstopiti od Licenčne pogodbe. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev nadaljuje z uporabo Sistema TA Studio, se šteje, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

3.4 Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Sistema TA Studio in so objavljeni na spletnih straneh www.inin.si ter opredeljujejo najmanj:

(a) dostop do interneta

(b) programsko in strojno opremo za uporabo interneta

(c) dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih Funkcij TA Studio

(d) identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo Sistema TA Studio

3.5 Ob dostopu do Sistema TA Studio se uporabnik identificira z uporabniškim imenom in geslom.

3.6 Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. ININ ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev, ki jih mora zagotoviti uporabnik Sistema TA Studio sam.

3.7 ININ ne jamči za pravilno in varno delovanje Sistema TA Studio, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

4  Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence

4.1 Licenčna pogodba je sklenjena, ko oseba, ki je zakoniti zastopnik Plačnika, v imenu Organizacije izbere Vrsto licence in sprejme Splošne pogoje. Na predlog Plačnika ali Uporabnika, ki je zastopnik Plačnika, ki je predhodno sprejel Splošne pogoje, lahko tudi ININ v imenu Plačnika izbere Vrsto licence. V tem primeru je Licenčna pogodba sklenjena z dnem, ko ININ izbere Vrsto licence. Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

4.2 Uporabnik, ki je izbral Vrsto licence, postane Administrator plačnika. V primeru, ko Vrsto licence v imenu Organizacije izbere ININ, postane Administrator plačnika Uporabnik, ki ga določi Uporabnik ali oseba, ki je predlagala, da ININ v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence. Administrator plačnika je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko Sistema TA Studio in v zvezi s Sistemom TA Studio izvaja s pooblastili Plačnika.

4.3 S sklenitvijo licenčne pogodbe z ININ Plačnik pridobi Licenco.

4.4 Plačnik licenco koristi preko Uporabnika, ki je določen za Administratorja plačnika. Administrator plačnika ima pravico, da drugim Uporabnikom omogoči koriščenje Licence Plačnika. Na predlog Administratorja plačnika ali osebe, ki je zastopnik Plačnika, ININ v imenu poslovnega subjekta za Administratorja plačnika določi drugega Uporabnika.

5  Uporaba in plačevanje

5.1 Uporaba Sistema TA Studio je plačljiva. Za koriščenje Licence mora Plačnik plačevati Licenčnino.

5.2 Licenčnina je določena s cenikom, ki ga sprejme ININ. Cenik je objavljen na spletni strani ta.inin.si. ININ s cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov do Sistema TA Studio.

5.3 ININ ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. ININ spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.

5.4 Zavezanec za plačilo Licenčnine je Plačnik. Plačniku račun za licenčnino izstavi ININ. Plačnik je dolžan Licenčnino plačati v roku 10 dni od izdaje računa.

5.5 V primeru, da Plačnik s plačilom Licenčnine zamuja več kot 30 dni, ININ onemogoči koriščenje Licence Plačnika kateremukoli Uporabniku. V tem primeru Uporabnik ne more koristiti Funkcij Sistema TA Studio, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika. ININ lahko ponovno omogoči koriščenje Licence Plačnika, ko Plačnik poravna zapadlo Licenčnino in plača storitev ponovnega koriščenja Licence, ki se obračuna po ceniku. ININ Plačniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

5.6 Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene licenčno pogodbo in se zaveže plačevati licenčnino.

6  Reklamacije

6.1 Administrator plačnika lahko v imenu Plačnika reklamira račun za Licenčnino v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Reklamacijo sporoči Podpori uporabnikom in sicer na e-mail naslov podpora@inin.si. ININ bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

7  Nedovoljeni nameni uporabe Sistema TA Studio

7.1 Plačniki in Uporabniki lahko uporabljajo Sistem TA Studio samo za vodenje poslovnih podatkov poslovnih subjektov. Vsak drugačen namen uporabe Sistema TA Studio je prepovedan.

7.2 Pri uporabi Sistema TA Studio je izrecno prepovedano:

(a) onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Sistema TA Studio

(b) objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost

(c) objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila

(d) zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih

(e) prenašati drugim vsebine Sistema TA Studio, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno z ININ

(f) uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek Sistema TA Studio, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice ININ, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,

(g) prenašati v Sistem TA Studio datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Sistema TA Studio, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem TA Studio ali opremi Uporabnikov,

(h) namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu TA Studio, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Sistema TA Studio,

(i) iz Sistema TA Studio na različne načine zbirati informacije o Plačnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih,

(j) ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem ININ in Podpore uporabnikom,

(k) uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Plačnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih ali podatke o uporabi Sistema TA Studio,

(l) brez pisnega dovoljenja ININ zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Sistema TA Studio, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

8  Primerna uporaba Sistema TA Studio ter zagotavljanje kakovosti storitev in zaščite pred preobremenitvijo Sistema TA Studio

8.1  V skladu z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja Sistema TA Studio ter zagotavljanja kakovosti storitev za vsakega Plačnika oziroma Uporabnika, se vsak Plačnik oziroma Uporabnik zavezuje uporabljati Sistem TA Studio oziroma posamezne Funkcije programa TA Studio v obsegu, s katerim ne bo povzročal prekomernih obremenitev Sistema TA Studio ter s tem posledično onemogočal kakovostne uporabe Sistema TA Studio drugim Plačnikom oziroma Uporabnikom.

8.2  ININ je Sistem TA Studio oziroma posamezne Funkcije TA Studio oblikoval oziroma vzpostavil z namenom zagotavljanja obsega storitev, ki za posameznega povprečnega Plačnika oziroma Uporabnika pomeni količinsko neomejeno uporabo storitev v posameznem (mesečnem) licenčnem obdobju.

8.3  V posameznih primerih, zlasti pa (vendar ne izključno), ko uporaba Sistema TA Studio oziroma Funkcij TA Studio s strani določenega Plačnika oziroma Uporabnika, v določenem časovno omejenem obdobju bistveno odstopa od siceršnje uporabe povprečnega Plačnika oziroma Uporabnika v enakem časovnem obdobju ali ko ININ na podlagi analize uporabe Sistema TA Studio oziroma Funkcij TA Studio oceni, da določen Plačnik oziroma Uporabnik Sistema TA Studio oziroma Funkcij TA Studio ne uporablja v skladu z običajnimi vzorci uporabe, si ININ, z namenom zaščite kakovosti storitev Sistema TA Studio ter z namenom zaščite pred preobremenitvami Sistema TA Studio, ki bi se lahko odražale v okrnjeni, omejeni ali kakorkoli manj kakovostni uporabniški izkušnji drugih Plačnikov ali Uporabnikov, pridržuje pravico omejiti možnost uporabe Sistema TA Studio oziroma Funkcij TA Studio posameznega Plačnika oziroma Uporabnika na način in v obsegu, s katerim bodo zagotovljene kakovostne storitve in primerno delovanje Sistema TA Studio ostalim Plačnikom oziroma Uporabnikom.

8.4  ININ lahko posameznemu Plačniku oziroma Uporabniku, ki z načinom oziroma obsegom uporabe Sistema TA Studio onemogoča kakovostno uporabo Sistema TA Studio drugim Plačnikom oziroma Uporabnikom, ali na kakršenkoli način s svojo uporabo povzroča okrnjeno uporabnost Sistema TA Studio za druge Plačnike oziroma Uporabnike, trajno ali začasno omeji možnost uporabe Sistema TA Studio.

8.5  ININ bo takega Plačnika oziroma Uporabnika pred kakršnimkoli ukrepom trajne ali začasne omejitve uporabe Sistema TA Studio, pisno po elektronski pošti pozval, naj preneha s takšno uporabo oziroma s takšnim obsegom uporabe Sistema TA Studio v roku 60 dni. V kolikor Plačnik oziroma Uporabnik v postavljenem roku ne bi prenehal s takšno uporabo oziroma ne omeji obsega uporabe do meje, ki jo v pozivu navede ININ, lahko ININ takšnemu Plačniku oziroma Uporabniku trajno ali začasno (kakor je primerno za zagotavljanje kakovosti delovanja in preprečitve preobremenitve Sistema TA Studio) omeji uporabo Sistema TA Studio.

8.6  V primeru trajne ali začasne omejitve uporabe Sistema TA Studio, do katere bi prišlo kot posledica neprimerne uporabe s strani Plačnika oziroma Uporabnika, Plačnik ni upravičen do vračila sorazmernega dela Licenčnine za obdobje, v katerem je prišlo do omejitve uporabe.

8.7  ININ lahko v primeru omejitve uporabe Sistema TA Studio posameznemu Plačniku oziroma Uporabniku, do katere bi prišlo kot posledica neprimerne uporabe s strani Plačnika oziroma Uporabnika, posameznemu Plačniku oziroma Uporabniku predlaga oziroma ponudi možnost druge programske rešitve.

9  Delovanje Sistema TA Studio

9.1 ININ zagotavlja nemoteno delovanje Sistema TA Studio, razen v primerih:

(a) nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
(b) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu TA Studio,
(c) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Sistema TA Studio ali kako drugače povezane z delovanjem Sistema TA Studio,
(d) nedelovanja internetnih povezav,
(e) višje sile.

9.2 ININ se zaveže vse uporabnike in plačnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu TA Studio in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. ININ se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati v delovnih dneh med 20:00 uro in 6:00 uro in v nedelovnih dneh 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

10  Skladnost Sistema TA Studio z zakonodajo in nadgrajevanje

10.1 ININ se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij TA Studio z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem TA Studio podpira oziroma predvideva.

10.2 ININ se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije TA Studio spremembam predpisov.

10.3 Sistem TA Studio ne omogoča vnosa podatkov o poslovnih dogodkih starejših od 5 let.

11  Pomoč uporabnikom

11.1 Uporabniki, ki koristijo Licenco Plačnika, so upravičeni do pomoči pri uporabi Sistema TA Studio v zvezi z uporabo TA Studio za podporo Plačnika ali Organizacij Plačnika.

11.2 ININ nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema TA Studio preko Podpore uporabnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure. Komunikacija med Uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko e-mail naslova podpora@inin.si in telefonske številke 02 534 14 10.

11.3 ININ Plačniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Funkcij TA Studio. Na vsako javljeno napako se bo ININ odzval najkasneje v roku 8 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko ININ nudi Podporo uporabnikom. ININ bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

12  Omejitev odgovornosti ININ-a

12.1 Uporabniki in Plačniki se strinjajo, da uporabljajo Sistem TA Studio, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko Sistema TA Studio, na lastno odgovornost.

12.2 Celotna odgovornost ININ-a za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom Licenčnine, ki ga je Plačnik plačal za uporabo Sistema TA Studio za mesec, v katerem je ININ obvestil o škodnem primeru. ININ, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe Sistema TA Studio oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil ININ seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

12.3 V nobenem primeru ININ ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je Uporabnik ali Plačnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu TA Studio ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

12.4 Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu TA Studio, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

13  Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

13.1 Sistem TA Studio lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere ININ ne prevzema nobene odgovornosti. ININ ni odgovoren za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

13.2 Informacije na Povezanih sistemih so iz različnih virov. ININ ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na Povezanih sistemih. Dejstvo, da ININ omogoča povezavo s Povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s Povezanimi sistemi.

13.3 ININ ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

13.4 Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere ININ ne odgovarja, v vsakem primeru pa prevladajo ti Splošni pogoji.

14  Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

14.1 Sistem TA Studio je namenjen vodenju poslovnih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov. Kljub temu se zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki v sistemu TA Studio vodi naslednje osebne podatke o posamezniku:

(a) ime in priimek Uporabnika,

(b) elektronski naslov Uporabnika ter

(c) davčna številka Uporabnika v primeru, da uporablja določene Funkcije Sistema TA Studio.

14.2 Uporabnik se z registracijo v Sistem TA Studio strinja, da lahko ta zbira podatke tudi o obiskih spletnih strani za namene analize spletnega obnašanja obiskovalca in posledično za izboljšavo uporabniške izkušnje ter za namen kontaktiranja strank preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja.

14.3 Uporabnik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007.

14.4 Zgoraj opredeljeni osebni podatki se lahko hranijo še 5 let po prenehanju uporabe programa oz. do preklica privoljenja posameznika, če rok hrambe v zvezi s posameznim piškotkom ni drugače določen.

14.5 Upravljavec osebnih podatkov bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke iz 14.1. točke tega člena tudi za namene zagotavljanja Sistema TA Studio, med drugim na primer:

(a) za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem TA Studio in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema TA Studio z namenom, da bi Uporabnikom, Plačnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu TA Studio ter zaupanja vreden način komunikacije s Podporo uporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema TA Studio

(b) za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema TA Studio neobveznih Funkcij TA Studio ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v TA Studio)

(c) za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom

(d) za obveščanje Uporabnikov, Plačnikov ali Organizacij s strani ININ, npr. v zvezi s produkti in storitvami ININ-a. Zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da ININ zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

15  Hramba podatkov

15.1 ININ bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu TA Studio, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem ININ zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. ININ bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se ININ obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

15.2 ININ lahko razkrije podatke o Uporabniku ali Plačniku, ki so shranjeni v Sistemu TA Studio, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

15.3 Uporabnik lahko prenese podatke iz Sistema TA Studio v obsegu in obliki, ki jo omogočajo Funkcije TA Studio. Po naročilu Administratorja plačnika ali zastopnika plačnika lahko podatke poslovnega subjekta prenese ININ iz Sistema TA Studio proti plačilu storitve skladno s cenikom.

16  Brezplačno 7-dnevno preizkusno obdobje

16.1 Sistem TA Studio je Uporabniku na voljo brezplačno v 7-dnevnem preizkusnem obdobju. Podatki, vneseni v preizkusnem, bodo Uporabniku dostopni 30 dni od datuma registracije.

16.2 Po izteku 7 dni od datuma registracije lahko Uporabnik do vnesenih podatkov ponovno dostopa, če najkasneje v 30 dneh od datuma registracije sklene Licenčno pogodbo in izbere ustrezno Vrsto licence. ININ si pridržuje pravico, da po 30 dneh od datuma registracije podatke izbriše, če Uporabnik ne sklene Licenčne pogodbe.

17  Kršitev Splošnih pogojev in odpoved Licenčne pogodbe

17.1 Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko ININ zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo Sistema TA Studio.

17.2 Če Plačnik, Organizacija, Administrator plačnika ali katerikoli Uporabnik, ki koristi Licenco Plačnika, krši Splošne pogoje, lahko ININ zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja plačnika ali Plačnika, s Plačnikom enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

18  Prenehanje licenčne pogodbe

18.1 Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom odstopi od Licenčne pogodbe.

18.2 Administrator Plačnika lahko odstopi od pogodbe z dopisom v pisni obliki (za pisno obliko se šteje tudi elektronsko sporočilo). V primeru odstopa od pogodbe s strani ININ-a bo Administrator Plačnika obveščen v pisni obliki.

18.3 V primeru odpovedi Licenčne pogodbe Uporabnik po prenehanju veljavnosti Licenčne pogodbe ne more več koristiti Funkcij TA Studio-a, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika.

18.4 ININ bo v skladu z zakonodajo po prenehanju veljavnosti Licenčne pogodbe nepovratno izbrisal vse podatke Plačnika in Organizacij Plačnika, o čemer po elektronski pošti obvesti Administratorja plačnika.

19  Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

19.1 ININ objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani ta.inin.si. Vsak Uporabnik lahko od ININ-a zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju.

19.2 Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi ININ. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 30 dni pred pričetkom njihove veljave.

19.3 ININ ima pravico enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 19.1. ter v roku iz točke 19.2. obvestiti Uporabnike.

20 Končne določbe

20.1 Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

20.2 Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe Sistema TA Studio ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

20.3 Ti Splošni pogoji veljajo od 15.01.2022.