Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije TA Studio

1 Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Uporabnik je fizična oseba, ki se v sistemu TA Studio identificira z uporabniškim imenom in geslom ter uporablja sistem TA Studio v poslovne namene v imenu in/ali za račun lastne organizacije.
 • Licenca je pravica do uporabe sistema TA Studio za enega sočasnega uporabnika in/ali pravica vodenja (registracija) prisotnosti za enega zaposlenega.
 • Vrsta licence je opredelitev tipa uporabnikov in nabora funkcionalnosti sistema.
 • Naročnik je poslovni subjekt, ki sklene Licenčno pogodbo in se zaveže plačevati Licenčnino, kot je opredeljena spodaj.
 • Organizacija je poslovni subjekt, ki pri svojem poslovanju uporablja sistem TA Studio.
 • Licenčna pogodba je pogodba, s katero In In d.o.o. kot dajalec licence na Naročnika prenese Licenco.
 • Licenčnina je znesek, ki ga mora Naročnik plačevati za koriščenje licenc sistema TA Studio.
 • Glavni Administrator Naročnika je Uporabnik, ki v imenu naročnika izbere Vrsto licence, ter skrbi za ažurnost podatkov s strani Naročnika.
 • Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in podjetjem In In d.o.o.

2 Avtorske pravice

Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na sistemu TA Studio in izvorne kode sistemu TA Studio je In In d.o.o. (“InIn”)

S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik in Naročnik pridobita pravico do uporabe sistema TA Studio v skladu s Splošnimi pogoji in pogoji Licence.

3 Pogoji uporabnika

Uporabnik je dolžan pred uporabo sistema TA Studio sprejeti Splošne pogoje.

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi sistema TA Studio. Splošni pogoji se med trajanjem Licenčne pogodbe lahko spremenijo, o čemer bo Naročnik obveščen najmanj 30 dni vnaprej. Če se s spremembami Splošni pogojev ne strinja, ima pravico odstopiti od Licenčne pogodbe. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev nadaljuje z uporabo sistema TA Studio, se šteje, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo sistema TA Studio in zajemajo:

 • dostop do interneta
 • programsko in strojno opremo za uporabo interneta
 • dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih Funkcij TA Studio
 • identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo sistema TA Studio

Ob dostopu do sistema TA Studio se uporabnik identificira z uporabniškim imenom in geslom.

Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.3. InIn ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev, ki jih mora zagotoviti uporabnik sistema TA Studio sam.

InIn ne jamči za pravilno in varno delovanje sistema TA Studio, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

4 Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence

Licenčna pogodba je sklenjena, ko oseba, ki je zakoniti zastopnik Naročnika, v imenu Organizacije potrdi ponudbo in podpiše pogodbo. Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

S sklenitvijo licenčne pogodbe s podjetjem InIn. Naročnik pridobi Licenco za uporabo sistema TA Studio.

5 Uporaba in plačevanje

Uporaba sistema TA Studio je plačljiva. Za koriščenje Licence mora Naročnik plačevati Licenčnino.

Licenčnina je določena s cenikom, ki ga sprejme InIn. InIn s cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov do sistema TA Studio. Cenik je na voljo vsem po predhodni oddaji povpraševanja.

InIn ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. InIn spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.

Zavezanec za plačilo Licenčnine je Naročnik. Naročniku račun za licenčnino izstavi InIn. Naročnik je dolžan Licenčnino plačati v roku 15 dni od izdaje računa.

V primeru, da Naročnik s plačilom Licenčnine zamuja več kot 30 dni, InIn onemogoči koriščenje Licence Naročnika kateremukoli Uporabniku. V tem primeru Uporabnik ne more koristiti sistema TA Studio, ki jih je uporabljal na podlagi licenčne pogodbe. InIn lahko ponovno omogoči koriščenje Licence Naročnika, ko Naročnik poravna zapadlo Licenčnino in plača storitev ponovnega koriščenja Licence, ki se obračuna po ceniku. InIn Naročniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

Naročnik je poslovni subjekt, ki sklene licenčno pogodbo in se zaveže plačevati licenčnino.

6 Reklamacije

Glavni Administrator plačnika lahko v imenu Naročnika reklamira račun za Licenčnino v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Reklamacijo sporoči Podpori uporabnikom in sicer preko e-mail naslova in telefonske številke, ki sta navedeni v pogodbi. InIn bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

7 Nedovoljeni nameni uporabe sistema TA Studio

Naročniki in Uporabniki lahko uporabljajo sistem TA Studio samo za planiranje in spremljanje prisotnosti zaposlenih ter ostale aktivnosti, ki so navedene v navodilih za uporabo. Vsak drugačen namen uporabe sistema TA Studio je prepovedan.

Pri uporabi sistema TA Studio je izrecno prepovedano:

 • onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi sistema TA Studio;
 • prenašati drugim vsebine sistema TA Studio, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno s podjetjem InIn;
 • uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek sistema TA Studio, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice podjetja InIn, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb;
 • prenašati v Sistem TA Studio datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju sistema TA Studio, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem TA Studio ali opremi Uporabnikov;
 • namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu TA Studio, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje sistema TA Studio;
 • iz sistema TA Studio na različne načine zbirati informacije o Naročnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih;
 • ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem podjetja InIn in Podpore uporabnikom;
 • uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Naročnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih ali podatke o uporabi sistema TA Studio;
 • brez pisnega dovoljenja podjetja InIn zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah sistema TA Studio, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

8 Delovanje sistema TA Studio

InIn zagotavlja nemoteno delovanje sistema TA Studio, razen v primerih:

 • nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz 3. poglavja;
 • vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu TA Studio;
 • nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema TA Studio ali kako drugače povezane z delovanjem sistema TA Studio;
 • nedelovanja internetnih povezav;
 • višje sile.

InIn se zaveže vse uporabnike in plačnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu TA Studio in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

9 Skladnost sistema TA Studio z zakonodajo in nadgrajevanje

InIn se zavezuje zagotavljati skladnost funkcionalnosti sistema TA Studio z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem TA Studio podpira oziroma predvideva.

InIn se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije TA Studio spremembam predpisov.

10 Pomoč uporabnikom

Uporabniki, ki koristijo Licenco Naročnika, so upravičeni do pomoči pri uporabi sistema TA Studio v zvezi z uporabo TA Studio za podporo Naročnika ali Organizacij Naročnika.

InIn nudi pomoč v zvezi z delovanjem sistema TA Studio preko Podpore uporabnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure. Komunikacija med Uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko e-maila in telefonske številke navedene v licenčni pogodbi.

InIn Naročniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo sistema TA Studio. Na vsako javljeno napako se bo InIn odzval najkasneje v roku 8 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko InIn nudi Podporo uporabnikom. InIn bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

11 Omejitev odgovornosti podjetja In In d.o.o.

Uporabniki in Naročniki se strinjajo, da uporabljajo Sistem TA Studio, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko sistema TA Studio, na lastno odgovornost.

Celotna odgovornost podjetja InIn za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom Licenčnine, ki ga je Naročnik plačal za uporabo sistema TA Studio za mesec, v katerem je InIn obvestil o škodnem primeru. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil InIn seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

V nobenem primeru InIn ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik ali plačnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu TA Studio ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu TA Studio, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

12 Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

Sistem TA Studio lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere InIn ne prevzema nobene odgovornosti. InIn ni odgovoren za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

InIn ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere InIn ne odgovarja, v vsakem primeru pa prevladajo ti Splošni pogoji.

13 Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

Sistem TA Studio je namenjen planiranju in spremljanju prisotnosti zaposlenih ter s tem povezanih aktivnosti v gospodarskih družbah in javnih ustanovah. Te aktivnosti vključujejo tudi obdelavo osebnih podatkov, ki so omejeni na osebne podatke o zaposlenih in ne vključujejo občutljivih osebnih podatkov.

Znotraj aplikacije se zbirajo in obdelujejo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Ime in priimek
 • Fotografija
 • Naslov in poštna številka
 • Datum zaposlitve
 • Delovno mesto in oddelek
 • Planirana prisotnost na delu (datum, čas od in čas do)
 • Dejanska prisotnost na delu (datum, čas od in čas do)
 • Vzrok odsotnosti
 • Odsotnost (datum, čas od in čas do)
 • E-mail naslov
 • Uporabniško ime

14 Varovanje podatkov

InIn bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu TA Studio, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem InIn zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. In In d.o.o. bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se InIn obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

InIn lahko razkrije podatke o Uporabniku ali Naročniku, ki so shranjeni v Sistemu TA Studio, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

Uporabnik lahko prenese podatke iz sistema TA Studio v obsegu in obliki, ki jo omogočajo funkcionalnosti sistema TA Studio. Po naročilu Administratorja naročnika ali zastopnika poslovnega subjekta lahko podatke poslovnega subjekta prenese InIn iz sistema TA Studio proti plačilu storitve skladno s cenikom.

15 Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

InIn objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani http://ta.inin.si. Vsak Uporabnik lahko od podjetja InIn zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi InIn Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 30 dni pred pričetkom njihove veljave.

InIn ima pravico enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v prvem odstavku točke 15 ter v roku iz drugega odstavka točke 15 obvestiti Uporabnike.

16 Kršitev Splošnih pogojev in odpoved Licenčne pogodbe

Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko InIn zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo sistema TA Studio.

Če Naročnik, Organizacija, Administrator naročnika ali katerikoli Uporabnik, ki koristi Licenco Naročnika, krši Splošne pogoje, lahko InIn zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja plačnika ali Naročnika, s Naročnikom enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

17 Prenehanje licenčne pogodbe

Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom odstopi od Licenčne pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom. V primeru odstopa od pogodbe s strani InIn bo naročnik obveščen v pisni obliki.

V primeru odpovedi Licenčne pogodbe Uporabnik po prenehanju veljavnosti Licenčne pogodbe ne more več koristiti funkcionalnosti sistema TA Studio, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Naročnika.

InIn bo v skladu z zakonodajo po prenehanju veljavnosti Licenčne pogodbe nepovratno izbrisal vse podatke Naročnika in Organizacij Naročnika, o čemer po elektronski pošti obvesti Administratorja naročnika.

18 Končne določbe

Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe sistema TA Studio ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Ti Splošni pogoji veljajo od 10.4.2019.